SK

cikk, 2021.03.09. 10:32, szerző: sodi

Číslo aplikácie: EFOP-5.2.2-17-2017-00073

Meno príjemcu: Verejnoprospešné združenie Mária Út

Názov projektu: Maria Marathon je významná udalosť v duchu športu a duchovnosti

Miesto realizácie: Veszprém

Dátum predloženia žiadosti o grant: 24.7.2017

Dátum poskytnutia pomoci: 11.10.2017

Výška poskytnutej podpory (HUF): 47 650 460 HUF

Miera pomoci (%): 100%

Dátum nadobudnutia platnosti zmluvy: 11.03.2017

Zmluvná podpora (HUF): 47 650 460 HUF

Celková zmluva prijatá v zmluve (HUF): 47 650 460 HUF

Plánovaný začiatok projektu: 1.1.2017

Plánované ukončenie projektu: 31.01.2020


Popis projektu: Možnosti púte a služby maďarských pútnikov sa v povedomí maďarskej verejnosti objavujú iba v malej miere, takže nie sú dobre známe ani psychické a fyzické výsledky prežívané počas púte a športovej púte. Cieľom projektu je upriamiť pozornosť verejnosti na duchovnú a preventívnu úlohu púte, ako aj na uchovanie sily kultúrneho dedičstva a na vzájomne sa posilňujúci vzťah viery a športu.

Vzťah medzi vierou a športom sa v súčasnosti uznáva aj na sekulárnej a cirkevnej úrovni, ale jeho využitie a využitie na prenos kresťanských hodnôt a dosiahnutie cieľov misie nie je v dnešnej dobe rozšírené, neexistuje cezhraničná spolupráca na predmet. Výskum preukázateľnosti dosiahnutých výsledkov úplne chýba. Tento problém skúmame spolu so zahraničnými partnermi, porovnávame rôzne údaje a vyvíjame vhodnú metodiku a školiace materiály.

V rámci projektu vytvoríme každý rok medzinárodnú sieť pre organizáciu Maria Marton, pomocou ktorej realizujeme rozsiahly komunikačný kanál, ktorý upozorňuje verejnosť na jedinečnú úlohu púte v duševnom zdraví, prevencii , kultúrne dedičstvo a ochrana.

Členovia siete využívajú výsledky výskumu, ako aj výsledky metodiky, ktorú je potrebné rozvíjať pri svojich pútnických činnostiach, pri svojich rozsiahlych prezentačných a náborových činnostiach.

Pomocou programu Mária Maraton chceme vytvoriť živú sieť, ktorej cieľom je z roka na rok organizovať podujatie, vystupovať v médiách Márie Út a predstaviť púť, široko prijímať pútnikov. Prostredníctvom púte môžu účastníci spoznať a zažiť maďarské pamiatky a kultúrne tradície a zažiť spolužitie viery a športu.

Cieľom výskumu uskutočňovaného v rámci projektu je prieskum sociálnych skupín nasledujúcim spôsobom:

- pútnické príležitosti

- vzťah medzi vierou a športom

- pútnické zvyky minulé i súčasné

- úloha púte v duchovnom posilňovaní

- úloha púte v prevencii

- motivácia pre pútnikov cestovať

Výsledkom projektu je nová metóda, ktorá okrem informácií týkajúcich sa organizácie podujatia uprednostňuje nové know-how generované projektom, s ktorým spolupracujú partneri zúčastnení na projekte a siete súvisiace so sieťou. poskytovatelia služieb môžu prijímať a vzdelávať sa. Vo svojich terénnych a náborových činnostiach kládol veľký dôraz na jedinečnú úlohu púte v oblasti duševného zdravia, prevencie, kultúrneho dedičstva a zachovávania tradícií.

Počas plánovaného obdobia realizácie projektu bude spolupráca s cezhraničnými partnermi prebiehať iba počas 12 workshopov a 8 študijných ciest. S predĺžením obdobia projektu o 3 mesiace sa uskutočnia ďalšie 2 workshopy a 1 študijná cesta.